jedna_łza

39 tekstów – auto­rem jest jed­na_łza.

Gdy sił już nie będzie

zostaniesz?
Gdy łzy po po­liczku jak ro­sa spa­dać będą
pocieszysz?

Gdy smu­tek ser­cem zawład­nie
przytulisz?

Gdy w cier­pieniu słów zab­raknie
po­mil­czysz ze mną?

Gdy nadzieja za ho­ryzont się schowa
otuchy dodasz?

Od­po­wie­dzi szukam
w oceanie słów Twych codziennych

oczy me widzą tyl­ko to 
co widzieć pragną

zaj­rzyj więc w głąb duszy
od­po­wiedz szczerze
nie pozwól ser­cu kar­mić się
nadzieją złudną 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 3 marca 2016, 00:37

Gdzieś

po­między rzeczy­wis­tością a snem
jesteś....
uchwy­cić Cię nie mogę
choć wiem ,że istniejesz

jak wios­ny pier­wsze tchnienie
budzisz mnie do życia
w myślach ma­lujesz sobą
słońce którym we mnie wschodzisz

i tyl­ko cisza cza­sem ostrzega
przed nagłym przebudzeniem,obawą
że okażesz się tyl­ko tym ulot­nym cieniem.. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 2 marca 2016, 00:20

Wołanie

Słyszysz ? to ja wołam
jes­tem tutaj
krzyczę w ciszy

spójrz na gwiazdy
co spadają..
tak myśl mo­ja dzisiaj
spada..

Uchwyć ją ..Potrafisz?możesz?
myśli piękne ,myśli czarne
złap je wszys­tkie i przeczytaj

nie daj mi za­tonąć w głębiach
Pomóż !Proszę !
wyr­wij mnie z tej czar­nej toni

dziś jed­ne­go tyl­ko pragnę
złapać się po­moc­nej dłoni.. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 29 lutego 2016, 14:39

Tak nagle odszedłeś

ser­ce na ty­siąc ka­wałków
roz­biłeś. .
już nig­dy nie poskładam
go w całość. .

wraz ze wscho­dem słońca
mo­je światło gaśnie

nocą jest bez­pie­czniej
z oczu
krop­le deszczu suną swo­bod­nie
po po­liczku
us­ta krzyczą bo­lesną ciszą

w ciem­ności bez­ruchu
myśli ty­siące
ty nie ro­zumiesz duszy cier­pienia

dlatego....
następnym ra­zem up­rzedź
bym w porę zna­lazła ser­cu
miej­sce na bez­pie­czny upadek 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 26 listopada 2015, 00:29

Bo jest w duszy zakątek

wy­pełniony twoją obec­nością 

bo jest w ser­cu cząstka
która bi­je w rytm od­dechów
twoich

bo jest w oczach lus­tro
z od­bi­ciem uśmie­chu
twego

I choć dzielą nas
mi­liony gwiazd
na niebie

w jed­nej z nich zawsze
tli się ta ma­leńka cząstka
Ciebie. . 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 25 listopada 2015, 00:09

Oczy zamknięte. .widzą

in­ny wy­miar -moją przes­trzeń
spa­dające gwiaz­dy
rozświet­lają niebo

za­pachem bzu
zmysły roz­budzo­ne

sreb­rzys­ty księżyc
w ma­gicznym je­zio­rze tonie

gdzieś w od­da­li świer­szcz
cza­ruje sub­telną mu­zyką

ten ob­raz jest moją
sek­retną ciszą .. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 24 listopada 2015, 00:19

Bo między mną a tobą

gwiaz­dy za­wie­szo­ne

bo między mną a tobą
ho­ryzont daleki

bo między mną a tobą
duchy przeszłości błądzą

bo między mną a tobą
tęskno­ta płonie

bo między mną a tobą
uczu­cie w pył się za­mienia

bo między mną a tobą
cisza złow­ro­go mil­czy

bo między mną a tobą
jed­no niepot­rzeb­ne słowo
w ni­cość obróciło wszystko... 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 22 listopada 2015, 17:01

W małej kropelce zamknięte

słowa wypowiedziane
ranią....

zet­rzyj ją 
nie zaglądaj do środka..

a gdy zajrzysz
zapomnij..

a gdy za­pom­nieć nie potrafisz
od­szu­kaj w tej kropelce
słowa przepraszam
nie chciałam
za późno... 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 21 listopada 2015, 20:03

W tej godzinie ostatniej

Chcę Ci opowiedzieć
jak ser­ce mo­je
Twoim uśmie­chem się karmi

jak us­ta moje
od Twych po­całunków płoną

jak myśli mo­je
wokół Twoich słów wirują

jak oczy mo­je
tęsknotą zam­glo­ne Ciebie wypatrują

jak sen za­biera mnie
każdej no­cy na wspom­nień drogę
tyl­ko nam znajomą

jak dusza zastyga
kiedy Ty odchodzisz

jak ból roz­sta­nia
w ot­chłań mnie porywa

Ale mil­czeć muszę
Bo Ty nie wiesz
że dziś nasza godzi­na ostatnia.. 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 19 listopada 2015, 14:40

Dzisiaj

jes­tem la­taw­cem
szy­bującym wysoko
po je­sien­nym niebie

każda chmura
tańczy wspomnieniami
sprzed lat

ty­siące twarzy poznanych
uśmiechów szczerych
czułych, kochanych

w białych obłokach
his­to­ria życia zatrzymana
nieboskłonem szczęścia
dusza otulona 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 11 października 2015, 20:57

jedna_łza

Jedna łza po mej twarzy spływa i nie może spaść..

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

jedna_łza

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

2 października 2016, 16:05Cris sko­men­to­wał tek­st Spotkanie

2 października 2016, 12:44Cris sko­men­to­wał tek­st Klucz dzi­kich gęsi bra­my niebios [...]

13 marca 2016, 01:31Cris sko­men­to­wał tek­st Gdy sił już nie [...]

8 marca 2016, 19:01Krisso sko­men­to­wał tek­st Gdzieś

4 marca 2016, 21:54Krisso sko­men­to­wał tek­st Gdy sił już nie [...]

3 marca 2016, 00:54Badylek sko­men­to­wał tek­st Gdzieś

3 marca 2016, 00:50Cris sko­men­to­wał tek­st Gdy sił już nie [...]

3 marca 2016, 00:43liliannaaa sko­men­to­wał tek­st Gdy sił już nie [...]

3 marca 2016, 00:41jedna_łza sko­men­to­wał tek­st pochwalony każdy dzień

3 marca 2016, 00:40jedna_łza sko­men­to­wał tek­st Gdzieś